Общи условия

1. ПРЕДМЕТ

1.1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ТЕЙСТИ ГЕЙМ МЕДИЯ ЕООД, с ЕИК BG206464290, адрес на управление гр. Пловдив 4023, бл. 259А, вх. В, ап. 16, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и ползвателите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяните от него СТОКИ и услуги на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА.

СТОКИ се считат всички физически продукти предлагани в сайта www.thetastygame.com

УСЛУГАТА представлява достъп до платено съдържание в сайта www.thetastygame.com

2. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

2.1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

2.1.1. Наименование на Доставчика: ТЕЙСТИ ГЕЙМ МЕДИЯ ЕООД

2.1.2. Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4023, БЛ.259А, вх В, ап. 16.

2.1.3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Пловдив 4023, БЛ.259А, вх В, ап. 16.

2.1.4. Данни за кореспонденция: office@tastygamemedia.com

2.1.5. Надзорни органи: (1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София,ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg 

(2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр.София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

3. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Автоматичен бот (Automatic bot) – програма, която използва мрежови услуги, предназначени за хора, с цел да извършва автоматични действия, като обработка на данни.

3.2. Бисквитки (Cookies) – малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра.

3.3. Браузър (Browser) – софтуерно приложение за достъпване, представяне и възпроизвеждане на информационни ресурси в интернет посредством различни видове протоколи за пренос на данни.

3.4. Уеб-паяk (Web spider) – вид автоматичен бот.

3.5. Уебсайт (Website) – сбор от свързани уеб страници, снимки, видео съдържание, текстове и/или други дигитални ресурси, които са достъпни под общ унифициран адрес (URL) в IP базирана мрежа.

3.6. Уеб указатели (Web beacons) – файлове, които позволяват на даден уеб сайт да събира информация за броя на ползвателите, които са го посетили и да има достъп до техните „бисквитки” (cookies).

3.7. Учебни материали – текст, рисунки, фотографии, графики, скици, презентации и друга информация, предоставена на ПОЛЗВАТЕЛЯ от ДОСТАВЧИКА с учебна цел или като част от поискана астрологична информация или прогноза.

3.8. Хиперлинк (Hyperlink) – електронна връзка от една уеб страница към 1) други уеб страници в същия уебсайт или 2) уеб страници част от друг уебсайт. По-специфично – хиперлинк е връзката между една страница от хипертекст документ към друга.

3.9. RSS канал – XML файл, който се появява на всеки уеб сайт, предварително кодиран да показва последните заглавия във форма, който може да се прочете от машина.

4. ВИД И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ

4.1. Услугата, предоставена от Доставчика на Ползвателя представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Услугата включва:

4.1.1. Извършване на обучение или предоставяне на информация по конкретно определена от Доставчика тема, посредством специално разработени лекции, статии, видеа и други информационни ресурси.

4.1.2. Достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали.

4.1.3. Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно параметрите, обявени на страницата на Доставчика в Интернет.

4.2. www.thetastygame.com e електронна платформа включваща електронен магазин, достъпен на сайта https://thetastygame.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на индивидуални и персонализирани подаръци и доставка на предлаганите от Доставчика стоки.

5. ЦЕНА НА УСЛУГАТА

5.1. Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от Ползвателя съгласно избрана от него такса, когато Услугата се предоставя възмездно.

5.2. Информация за различните параметри на Услугата е достъпна на уебсайта на Доставчика в Интернет.

5.3. Ползвателят заплаща цената на Услугата съобразно обявените цени от Доставчика на уебсайтът му, когато Услугата се предоставя възмездно.

5.4. Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на Услугата и/или чрез друго подходящо потвърждение на траен носител (най-често чрез изпращане на имейл на предоставения от Ползвателя имейл адрес).

6. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

6.1. Ползвателят е длъжен да заплати таксата за Услугата, указана в уебсайта на Доставчика

6.2. В случай, че Ползвателят не заплати таксата, регистрацията му се счита за невалидна и се третира като отказ от участие в ПРОГРАМАТА или получаването на достъп до обучителните материали в програмата.

6.3. Достъпни начини на плащане:

6.3.1.  Банков път

  • Получател: ТЕЙСТИ ГЕЙМ МЕДИЯ ЕООД
  • Банка: ДСК
  • IBAN: BG71STSA93000027919195
  • Основание за превод: e-mail на ПОЛЗВАТЕЛЯ, промо-код (ако има такъв) или номер на поръчката.

6.3.2. Плащане с карта през Stripe , или чрез наложен платеж при доставка в офис на Спиди на територията на България.

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

7.1. Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.

7.2. Ползвателят се задължава при използване на уебсайта и учебните материали да не разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние или предоставя достъп на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудио материали, съобщения, както и всякакви други материали.

7.3. Ползвателят има право да прекрати Услугата и да поиска пълна възвръщаемост в случай, че предоставените материали::

7.3.1.Противоречат на законите в Република България, приложими чужди закони и на добрите нрави;

7.3.2. Са с нецензурно, порнографско, обидно, расистко и друго съдържание, което нарушава нормите на морала и добрите нрави;

7.3.3. Съдържат заплаха за живота и/или телесната неприкосновеност на човека;

7.3.4. Са в нарушение на чужди права на интелектуална собственост;

7.3.5. Са в нарушение на чужди имуществени и неимуществени права;

7.3.6. Съдържат junk mail, spam, верижни писма, пирамидални схеми и/или каквито и да е други средства за реклама, за които Ползвателят не е получил изрично съгласие от страна на Доставчика.

7.3.7. Съдържат компютърни вируси, троянски коне или други зловредни програми и системи, които възпрепятстват или са в състояние да възпрепятстват нормалната работа на компютърните системи.

7.4. Забранява се посещението на уебсайта с автоматични средства (напр. чрез използване на „уеб-паяци” или други „автоматични ботове” с цел системно извличане на информация от него или с цел функционално свързване на съдържанието на уебсайта към друг уебсайт.

7.5. Всички стоки предлагани на www.thetastygame.com са персонализирани и изготвени по поръчка и могат да бъдат върнати САМО при наличие на дефект, или нарушаване на договора за покупко-продажба от страна на Доставчика в рамките на 10 дни от датата на получаване на стоката.

7.5.1. Поръчката се извършва на www.thetastygame.com като се предоставят необходимите за изработка и доставка данни.

7.5.2. Всички доставки се извършват по куриер до избран от Ползвателя офис на Спиди, или до домашен адрес

7.5.3. Разходът за доставка е за сметка на Ползвателя (освен в случаите, когато обратното е упоменато при поръчка на www.thetastygame.com )

7.5.4. Доставчикът не носи отговорност при неправилно попълнени данни при поръчка от страна на Ползвателя.

8. СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

8.1. Доставчикът спира достъпа до Услугата при наличието на следните обстоятелства:

8.1.1. при наличието на непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства);

8.1.2. за времето за техническа профилактика, за което ползвателите се уведомяват предварително;

8.1.3. при не съществено по негова преценка нарушение на разпоредбите на настоящите общи условия от Ползвателите;

8.1.4. Ползвателят не е заплатил дължимата от него такса.

09. ЛИЧНИ ДАННИ

09.1. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

09.2. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

09.3. Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на  адрес shop.horoskop-astrom.com

 09.4. Ползвателят се съгласява с Политиката за защита на личните данни на Доставчика.

09.5. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за защита на личните данни.

Чрез използването на този сайт вие се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта. Никаква част от материалите в този сайт не може да бъдат пресъздавани и използвани без изричното писмено съгласие.